POT – Công bố thông tin: NQ số 11/NQ-HĐQT v/v thông qua lịch tổ chức, dự kiến nội dung, ngày đăng ký cuối cùng danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
NQ số 11/NQ-HĐQT