POT – Công bố thông tin:
1. Nghị quyết số 81/NQ-HĐQT.
2. Thông báo số 241/TB-POT.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
NQ số 81/NQ-HĐQT
Thông báo số 241/TB-POT