POT – Công bố thông tin:
1.Quyết định số 51/QĐ-POSTEF-TCHC v/v nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của ông Nguyễn Huyền Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
QĐ số 51/QĐ-POSTEF-TCHC