Dây thuê bao quang đệm lỏng

Cáp sợi quang sử dụng ngoài trời là cáp có thiết kế dạng ống đệm lỏng với chất điền đầy có dung lượng đơn sợi hoặc đa sợi.

Sợi quang được dùng là loại đơn mode – chiết suất bậc và là vật liệu thuỷ tinh chất lượng cao (Theo khuyến nghị ITU-T G.652.D hoặc G.657.A1).