Outdoor Micro Gateway

Micro Gateway được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng thành phố thông minh trên diện rộng. Các ứng dụng bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tự động đọc đồng hồ, giám sát các chỉ báo lỗi, giám sát đèn đường, v.v. Triển khai điển hình là sử dụng cấu hình mạng sao tương tự như trạm cơ sở mạng di động.