Pin mặt trời

POSTEF kết hợp cùng H-enterprise Solutions để phát triển sản phẩm pin năng lượng mặt trời ESP 320/315/310/305/300.