POT-TMSG

POT-TMSG là thiết bị thiết kế đặc thù cho các trạm Viễn thông và công nghiệp, thu thập các dữ liệu của các thiết bị tại trạm, được kết nối với Phần mềm quản lý tập trung tại Sever trung tâm với tất cả các phương thức kết nối mạng từ trạm cung cấp.