Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị Bưu điện trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, cụ thể như sau :

Thời gian: hồi 08 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 03 năm 2018 ( thứ 6).

Địa điểm : trụ sở chính Công ty – số 61 Trần Phú – Ba Đình – Hà Nội.

Nội dung Đại hội ( dự kiến):

  1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
  2. Báo cáo tài chính 2017 ( đã kiểm toán)
  3. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
  4. Báo cáo của Ban kiểm soát.
  5. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.
  6. Thông qua phương án lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
  7. Các nội dung khác ( nếu có ).

Tài liệu liên quan :

Thông báo mời họp DCHD 2018
Báo cáo tài chính kế toán hợp nhất 2017 POSTEF
Mẫu giấy ủy quyền
Mẫu giấy đăng ký
Hướng dẫn biểu quyết