POT – Công bố thông tin

POT – công bố thông tin:

1. Số 08/CV – HĐQT ngày 07/01/2021 :  Công bố thông tin báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn.

2. Số 09/BC – POSTEF ngày 07/01/2021 : Danh sách cổ đông  nhà nước, cổ đông lớn.

Nội dung chi tiết ở file đính kèm