POT – Công bố thông tin

POT – Công bố thông tin:

1. CV số 197/CV- HĐQT CBTT Ông Lê Thanh Sơn phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thiết Bị Bưu điện nghỉ chế độ hưu trí kể từ ngày 01/05/2021.

2. Quyết định số 23/QĐ – POSTEF – TCHC  về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí cho Ông Lê Thanh Sơn – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thiết Bị Bưu Điện.

Nội dung chi tiết ở file đính kèm.