POT – Công bố thông tin

POT – Công bố thông tin:

1. BCTC riêng Q1.2021 của Công ty

2. CV số 210/CV – HĐQT : Giải  trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

3. CV số 212/CV – HĐQT : Công bố thông tin BCTC riêng Q1.2021 và giải trình chênh lệch.

Nội dung chi tiết ở file đính kèm.