POT – Công bố thông tin

POT – Công bố thông tin:

1. Công văn số 346/CV – HĐQT  công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị số 44/NQ – HĐQT.

2. Công văn số 342/CV- HĐQT.

3. Thông báo số 343/TB  về ngày đăng ký cuối cùng danh sách người sở hữu chứng khoán để trả cổ tức năm 2020 và ngày trả cổ tức năm 2020

Nội dung chi tiết ở file đính kèm.