POT – Công bố thông tin

POT – Công bố thông tin:

1. CV số 433/CV- HĐQT công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2/2021 ( Hợp nhất)

2. Báo cáo tài chính quý 2 ( Hợp nhất) +  CV số 428/CV – HĐQT bản giải trình chênh lệch lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm trước.

Nội dung chi tiết ở file đính kèm.