POT – Công bố thông tin

POT – Công bố thông tin:

1. Số 464/CV- HĐQT công bố thông tin báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét kèm theo BCTC riêng giữa niên độ đã được soát xét

2. Số Số 465/CV- HĐQT công bố thông tin báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét kèm theo BCTC giữa niên độ đã được soát xét

Nội dung chi tiết ở file đính kèm.