POT – Công bố thông tin

POT – Công bố thông tin:

1. CV số 543/CV- HĐQT ngày 28/09/2021 công bố thông tin nghị quyết số 67/NQ – HĐQT ngày 28.09.2021.

2. Nghị quyết số 67/NQ – HĐQT ngày 28.09.2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nội dung chi tiết ở file đính kèm.