POT – Công bố thông tin

POT – Công bố thông tin:

1. Công văn số 564/CV- HĐQT ngày 13.10.2021 công bố thông tin : Nghị quyết hội đồng quản trị số 90/NQ- HĐQT

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 90/NQ- HĐQT

1. Giấy đăng ký doanh nghiệp của công ty con tại Đà nẵng

Nội dung chi tiết ở file đính kèm