POT – Công bố thông tin

POT – Công bố thông tin:

1. CV số 581/CV – HĐQT ngày 22/10/2021 công bố thông tin báo cáo tài chính riêng quý 3/2021 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước.

2. Báo cáo tài chính riêng quý 3/2021

3. CV số 579a/CV – HĐQT bản giải trình  chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước.

Nội dung chi tiết ở file đính kèm.