POT – Công bố thông tin

POT – Công bố thông tin:

1.  Công văn số 705/CV – HĐQT ngày 29/12/2021 công bố thông tin nghị quyết Hội đồng quản trị sô 128/NQ- HĐQT ngày 28/12/2021

2. Nghị quyết Hội đồng quản trị sô 128/NQ- HĐQT ngày 28/12/20211

3. Công văn số 706/CV – HĐQT ngày 29/12/2021 công bố thông tin nghị quyết Hội đồng quản trị sô 129/NQ- HĐQT ngày 28/12/2021

4.  Nghị quyết Hội đồng quản trị sô 129/NQ- HĐQT ngày 28/12/2021

5. Công văn số 707/CV – HĐQT ngày 29/12/2021 công bố thông tin nghị quyết Hội đồng quản trị sô 130/NQ- HĐQT ngày 28/12/2021

6. Nghị quyết Hội đồng quản trị sô 130/NQ- HĐQT ngày 28/12/2021

7. Công văn số 708/CV – HĐQT ngày 29/12/2021 công bố thông tin nghị quyết Hội đồng quản trị sô 131/NQ- HĐQT ngày 28/12/2021

8. Nghị quyết Hội đồng quản trị sô 131/NQ- HĐQT ngày 28/12/2021

Nội dung chi tiết ở file đính kèm