POT – Công bố thông tin

1. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II – 2022.

2. Công văn số 231/CV- HĐQT giải trình chênh lệch LNST trên báo cáo tài chính hợp nhất Quý II-2022.

3. Báo cáo tài chính Riêng Quý II -2022.

4. Công văn số 230/CV-HĐQT giải trình chênh lệch LNST trên báo cáo tài chính Riêng Quý II-2022.

Nội dung chi tiết ở file đính kèm.