POT – Công bố thông tin

1.Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng danh sách sở hữu chứng khoán để thực hiện trả cổ tức năm 2022.

2.Thông báo số 187/TB-POT về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

Nội dung chi tiết ở file đính kèm.