POT – Công bố thông tin

1.Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên của  công ty 6 tháng đầu năm 2023.

2.Công văn số231/CV-HĐQT giải thích v/v chênh lệch lợi nhuận tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước của BCTC HN bán niên 2023 .

3.Báo cáo tài chính riêng của  công ty 6 tháng đầu năm 2023.

4.Công văn số230/CV-HĐQT giải thích v/v chênh lệch lợi nhuận tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước của BCTC R bán niên 2023 .

Nội dung chi tiết ở file đính kèm.