POT – Công bố thông tin

1. Báo cáo tài chính riêng Q1.2024_POT

2. Công văn số CV/103-HĐQT giải trình chênh lệch LNST trên BCTC riêng Q1.2024

3. Báo cáo tài chính hợp nhất Q1.2024_POT

4. Công văn số CV/104-HĐQT giải trình chênh lệch LNST trên BCTC hợp nhất Q1.2024

Chi tiết theo file đính kèm.