Báo cáo tài chính hợp nhất quý II – 2020.

Chi tiết các  thông tin liên quan  ở file đính kèm dưới đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II – 2020