Báo cáo tài chính kế toán hợp nhất 2017 bao gồm các nội dung thống kê về tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, tổng doanh thu, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính…
Tài liệu liên quan :

Báo cáo tài chính kế toán 2017