Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
CV số 710/CV-HĐQT |TB số 701/TB
CV số 711/CV-HĐQT | CV số 702/CV-HĐQT
Thư mời họp
Mẫu giấy đăng ký
Mẫu giấy uỷ quyền
NQ số 21/NQ-HĐQT
CV số 38/CV-HĐQT
Dự thảo quy chế tổ chức ĐHĐCĐ TN 2022
Dự thảo chương trình đại hội 2022
Mẫu phiếu đặt câu hỏi
Hướng dẫn biểu quyết ĐHĐCĐ TN 2022
Tờ trình ĐHĐCĐ TN 2022
Báo cáo HĐQT 2021, định hướng 2022
Báo cáo của BKS 2021
BC kiểm toán dự án sợi quang
Báo cáo TCKT HN 2021
NQ số 23/NQ-ĐHĐCĐ TN2022
Biên bản số 55/BB-ĐHĐCĐ TN2022