POT – Công bố thông tin:
1.  Công văn số 705/CV – HĐQT ngày 29/12/2021 công bố thông tin nghị quyết Hội đồng quản trị sô 128/NQ- HĐQT ngày 28/12/2021
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị sô 128/NQ- HĐQT ngày 28/12/20211
3. Công văn số 706/CV – HĐQT ngày 29/12/2021 công bố thông tin nghị quyết Hội đồng quản trị sô 129/NQ- HĐQT ngày 28/12/2021
4.  Nghị quyết Hội đồng quản trị sô 129/NQ- HĐQT ngày 28/12/2021
5. Công văn số 707/CV – HĐQT ngày 29/12/2021 công bố thông tin nghị quyết Hội đồng quản trị sô 130/NQ- HĐQT ngày 28/12/2021
6. Nghị quyết Hội đồng quản trị sô 130/NQ- HĐQT ngày 28/12/2021
7. Công văn số 708/CV – HĐQT ngày 29/12/2021 công bố thông tin nghị quyết Hội đồng quản trị sô 131/NQ- HĐQT ngày 28/12/2021
8. Nghị quyết Hội đồng quản trị sô 131/NQ- HĐQT ngày 28/12/2021
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
CV số 705/CV- HĐQT
NQ số 128/NQ – HĐQT
CV số 706/CV – HĐQT
NQ số 129/NQ – HĐQT
CV số 707/CV – HĐQT
NQ số 130/NQ – HĐQT
CV số 708/CV – HĐQT
NQ số 131/NQ – HĐQT