POT – Công bố thông tin:
1.  Công văn số 709/CV – HĐQT ngày 29/12/2021 công bố thông tin nghị quyết Hội đồng quản trị sô 132/NQ- HĐQT ngày 28/12/2021
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị sô 132/NQ- HĐQT ngày 28/12/20211
3. Công văn số 710/CV – HĐQT ngày 29/12/2021 công bố thông tin : Thông báo số 701/TB ngày 28/12/2021 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
4.  Thông báo số 701/TB ngày 28/12/2021 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022.1
5. Công văn số 711/CV – HĐQT ngày 29/12/2021 công bố công văn số 702/CV – HĐQT thông báo ngày chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ TN2022 và thời gian họp.
6.  Công văn số 702/CV – HĐQT thông báo ngày chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ TN2022 và thời gian họp
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
CV số 709/CV- HĐQT
NQ số 132/NQ – HĐQT
TB số 701/TB
CV 710/CV-HĐQT
CV 711/CV-HĐQT
CV số 702/CV-HĐQT