Công văn CBTT ngày chốt danh sách cổ đông.

Công văn 576B CBTT ngày chốt danh sách cổ đông
Công văn 576B CBTT ngày chốt danh sách cổ đông file scan