Công văn thông báo họp ĐHCĐ 2020 và Nghị quyết HĐQT năm 2020.

Công văn thông báo họp ĐHCĐ 2020
Nghị quyết HĐQT 2020