POT – Công bố thông tin:
1. Số 464/CV- HĐQT công bố thông tin báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét kèm theo BCTC riêng giữa niên độ đã được soát xét
2. Số Số 465/CV- HĐQT công bố thông tin báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét kèm theo BCTC giữa niên độ đã được soát xét
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
CV số 464/CV – HĐQT
BCTC R GIỮA NIÊN ĐỘ 2021 (ĐÃ SOÁT XÉT)
CV số 465/CV – HĐQT
BCTC HN GIỮA NIÊN ĐỘ 2021 (ĐÃ SOÁT XÉT)