Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị Bưu điện trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, cụ thể như sau :

Thời gian: hồi 08 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 03 năm 2019 ( thứ 6).

Địa điểm : trụ sở chính Công ty – số 61 Trần Phú – Ba Đình – Hà Nội.

Nội dung Đại hội ( dự kiến):

  1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
  2. Báo cáo tài chính 2018 ( đã kiểm toán)
  3. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
  4. Báo cáo của Ban kiểm soát.
  5. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019.
  6. Thông qua phương án lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
  7. Các nội dung khác ( nếu có ).

Tài liệu liên quan :

Thông báo mời họp DHDCD 2019
Mẫu giấy đăng ký DHDCD 2019
Mẫu giấy ủy quyền DHDCD 2019
Mẫu giấy đặt câu hỏi DHDCD 2019
BCTC hợp nhất Postef 2018
Báo cáo BKS 2018
Báo cáo HDQT 2018, định hướng hoạt động 2019
Dự thảo chương trình DHDCD thường niên 2019
Dự thảo quy chế tổ chức DHDCH thường niên 2019
Dự thảo quy định miễn nhiễm, bầu thành viên BKS 2015-2019
Hướng dẫn biểu quyết DHDCD thường niên 2019
Tờ trình DHDCD thường niên 2019