Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty (Sửa đổi lần thứ 5 theo hướng dẫn tại thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017).

Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty