THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

NHÀ MÁY 3 TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Chi nhánh Công ty cổ phần thiết bị Bưu điện-NM3 có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho một số vị trí như sau:

Đội trưởng Sản xuất: 01 người

Kỹ thuật viên Sản xuất: 08 người

Chuyên viên Quản lý chất lượng: 02 người

Kỹ thuật viên Cơ – Điện: 02 người

Nội dung chi tiết

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Trung tâm nghiên cứu và phát triển R&D tuyển dụng một số vị trí như sau:

Nội dung chi tiết