Chi tiết các  thông tin liên quan  ở file đính kèm dưới đây.

Công văn số 206
Nghị quyết số 34 NQ/ĐHĐCĐ TN2020
Nghị quyết số 35 QN/HĐQT-TCHC
Nghị quyết số 36 QN/HĐQT-TCHC
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2020