POT – Công bố thông tin về các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ 2021.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
Tờ trình ĐHĐCĐ 2021
Thư mời ĐHĐCĐ 2021
Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ năm 2021
Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021
BCTC HN 2020
Thư đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT
Thư giới thiệu ứng viên tham gia vào HĐQT
Sơ yếu lý lịch
Dự kiến chương trình ĐHĐCĐ POSTEF 2021
Dự thảo quy chế tổ chức ĐHĐCĐ POSTEF 2021
Dự thảo quy chế Đề cử-Ứng cử-Bầu cử bổ sung TNDL HDQT ĐHĐCĐ POSTEF 2021
Hướng dẫn biểu quyết ĐHĐCĐ POSTEF 2021
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty kèm quyết định số 80 ban hành
TB số 98.TB-HĐQT (Vv Đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu TV độc lập)