POT – Công bố thông tin về kết quả ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
CV số 132/CV-HĐQT (v/v CBTT biên bản ĐHĐCĐ TN2021)
BB 131/BB-ĐHĐCĐ TN2021
CV 133/CV-HĐQT (v/v CBTT Nghi quyết ĐHĐCĐ TN2021)
NQ 18/NQ-ĐHĐCĐ TN2021
CV 134/CV-HĐQT (v/v CBTT Thành viên mới của HĐQT)
CV 135/CV-HĐQT (v/v cung cấp thông tin thành viên HĐQT mới)
Thông tin thành viên HĐQT mới