Biên bản họp BKS về việc bầu Trưởng ban KS nhiệm kỳ 2020-2024.

Chi tiết các  thông tin liên quan  ở file đính kèm dưới đây.

Biên bản họp BKS về việc bầu Trưởng ban KS nhiệm kỳ 2020-2024