CV số 51/QN-HĐQT-TCHC v/v bổ nhiệm bà Ma Thị Nghiệm – Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện giữ chức Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty, thời hạn bổ nhiệm là 05 (năm) năm kể từ ngày 18/06/2020.

Chi tiết các  thông tin liên quan  ở file đính kèm dưới đây.

Công văn số 244 v/v CBTT bổ nhiệm KTT
NQ số 51 v/v bổ nhiệm KTT Công ty