Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 và riêng so với cùng kỳ năm 2019

Chi tiết các  thông tin liên quan  ở file đính kèm dưới đây.

CV 333-334 v/v giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC bán niên 2020 so với cùng kỳ 2019