POT – Công bố thông tin:
1. Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020  trước và sau soát xét.
2. Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2020 trước và sau soát xét.

Chi tiết các  thông tin liên quan  ở file đính kèm dưới đây.

CV 335 – 336