POT – Công bố thông tin:
1. Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2020.
2. Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2020.
3. Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC HN/R quý III so với cùng kỳ năm 2019.

Chi tiết các  thông tin liên quan  ở file đính kèm dưới đây.

BCTC hợp nhất quý III-2020
BCTC riêng quý III-2020
CV GIẢI TRÌNH BCTC HN/R QUÝ III 2020