POT – Công bố thông tin:
1. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Bích Hồng – thành viên HĐQT.
2. Báo cáo v/v ông Dương Trung Lợi trở thành cổ đông lớn .
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của TV HĐQT – Nguyễn Thị Bích Hồng
Báo cáo về việc ông Dương Trung Lợi trở thành cổ đông lớn