CV số 548/CV-CTHĐQT về việc uỷ quyền công bố thông tin.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
Công văn số 548/CV-CTHĐQT