CV số 148/CV-HĐQT v/v bổ nhiệm ông Trịnh An Huy hiện là Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Thiết  bị Bưu Điện – Nhà máy 3 giữ chức vụ phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thiết  bị Bưu Điện từ ngày 01/01/2021.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
Công văn số 148/NQ-HĐQT