POT – công bố thông tin:
– Nghị quyết HĐQT  số 149/NQ – HĐQT ngày 28/12/2020 về việc chốt  ngày họp ĐHĐCĐ TN 2021 và ngày đăng ký cuối cùng danh sách tham dự họp.
–  CV số 560/CV – HĐQT ngày 28/12/2020 thông báo ngày họp ĐHCĐTN 2021 và ngày đăng ký cuối cùng.
–  CV số 561/TB ngày 28/12/2020 gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán để chốt danh sách họp ĐHĐCĐ TN 2021.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
NQ 149/NQ-HĐQT
CV số 560/CV – HĐQT
CV số 561/TB