POT – Công bố thông tin:
1. BC số 23/BCQT- POSTEF về tình hình quản trị công ty năm 2021.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
BC 23/BCQT-POSTEF