POT – Công bố thông tin: BC số 17/BCQT-POSTEF về tình hình quản trị công ty năm 2022.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
BC số 17/BCQT-POSTEF