POT – Công bố thông tin:
1.Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên của  công ty 6 tháng đầu năm 2023.
2.Công văn số231/CV-HĐQT giải thích v/v chênh lệch lợi nhuận tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước của BCTC HN bán niên 2023 .
3.Báo cáo tài chính riêng của  công ty 6 tháng đầu năm 2023.
4.Công văn số230/CV-HĐQT giải thích v/v chênh lệch lợi nhuận tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước của BCTC R bán niên 2023 .
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
BCTC Hợp nhất bán niên 2023 ( từ 01/01/2023-30/06/2023)
CV số 231/CV-HĐQT
BCTC Riêng bán niên 2023 ( từ 01/01/2023-30/06/2023)
CV số 230/CV-HĐQT