POT – Công bố thông tin:
1.Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I – 2023
2.Báo cáo tài chính Riêng Quý I – 2023.
3. Công văn số 123/CV-HĐQT v/v giải trình chênh lệch 10% so với cùng kỳ năm trước.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
BCTC R quý I – 2023
BCTC HN Quý I – 2023
CV số 123/CV-HĐQT