Báo cáo tài chính quý I năm 2020.

Báo cáo tài chính riêng quý I – 2020
CV 165 giải trình BCTC-R Quý I -2020